سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این که برخی از خناثان با زردترین وجه ممکن بخواهند به زبان فارسی آسیب وارد کنند، این‌ها اساسا جایگاهی برای این تخریب ندارند.

سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: این که برخی از خناثان با زردترین وجه ممکن بخواهند به زبان فارسی آسیب وارد کنند، این‌ها اساسا جایگاهی برای این تخریب ندارند.